Strategia podatkowa – pierwsze doświadczenia za nami

Doradztwo prawne

Strategia podatkowa – pierwsze doświadczenia za nami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W 2021 roku wprowadzono na wybraną grupę podatników obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Pierwsze doświadczenia z takim podatkowym dokumentem niektóre spółki mają już za sobą, bowiem, mimo iż przepisy prawne weszły w życie od 1.01.2021 r. to zgodnie z wykładnią Ministerstwa Finansów, pierwszym okresem sprawozdawczym był rok 2020. Dla części przedsiębiorstw będzie to obowiązek realizowany po raz pierwszy.

Kto powinien informować?

O realizowanej strategii podatkowej obowiązkowo muszą poinformować:
• Podmioty, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;
• podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

 
 

Porady online

Prawniczy Help Desk

Co zawiera informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Ustawodawca wskazał na elementy, które powinny składać się na taką informację.

Są to informacje o:

• procesach oraz procedurach obowiązujących w spółce w zakresie rozliczeń podatkowych;

• dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

• składanych przez podatnika deklaracjach i informacjach podatkowych oraz informacjach o schematach podatkowych;

• transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki;

• planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych;

• złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie m.in. interpretacji indywidualnych, wiążącej informacji stawkowej i akcyzowej;

• rozliczeniach podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Co ważne, ujawnieniu nie powinny podlegać informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Gdzie należy opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej i w jakim terminie?

Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, należy umieścić na stronie internetowej przedsiębiorstwa w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.
Sankcja za brak informacji o realizowanej strategii podatkowej
W przypadku braku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Z pierwszych doświadczeń

Wydawałoby się, że przepisy prawne regulujące kwestię konieczności publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej są na tyle zwięzłe i konkretne, że nie powinny przysparzać przedsiębiorcom problemów. Niemniej jednak praktyka pokazała, że przy wykonywaniu tego obowiązku można napotkać na trudności nie tylko merytoryczne, ale i również techniczne, a to:

• przy transakcjach z podmiotami powiązanymi wątpliwy jest zakres. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że należy wskazać wyłącznie te transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej, zatem przekroczenie progu powinno być określane w odniesieniu do pojedynczej transakcji. Tymczasem, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, próg ten powinien być określany w odniesieniu do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, dokonywanych w danym roku przez podatnika. Zatem, jeśli zsumowana wartość tego rodzaju transakcji w danym roku przekracza ustawowym próg, należałoby – zdaniem Ministerstwa Finansów – zaraportować o tym w informacji o realizowanej strategii podatkowej;

• przy dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej również jest wątpliwy zakres. Czy obowiązek dotyczy wyłącznie umów o współpracy zawartych w ramach tzw. monitoringu horyzontalnego, czy dotyczy również na przykład formalnych porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym (Advance Pricing Arrangements – APA) albo opinii o stosowaniu zwolnienia w zakresie podatku u źródła;

• przy ustalaniu zakresu danych i informacji stanowiących tajemnicę handlową, ustawodawca wskazał wprost, że ujawnieniu nie powinny podlegać informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Kluczem jest zatem rzetelne określenie zakresu i treść danych, które na gruncie ustawy o CIT muszą zostać ujawnione w informacji o realizowanej strategii podatkowej, a które nie powinny zostać ujawnione z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Prawidłowe zdefiniowanie tego zagadnienia niewątpliwie mogło być problematyczne dla przedsiębiorstw;

• przy ustaleniu właściwego kursu euro, który powinien być uwzględniany w celu ustalenia, czy doszło do przekroczenia progu przychodów zobowiązującego do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, nie jest jasne, w jaki sposób mają dokonać ustalenia podatnicy, którzy mają „przesunięty” rok podatkowy, czyli niepokrywający się z rokiem kalendarzowym.

Niewątpliwie przy sporządzaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej można napotkać na wiele wątpliwości interpretacyjnych, które są bardziej lub mniej szczegółowo (bądź w ogóle) wyjaśniane przez Ministerstwo Finansów. Warto przy pracy na tym dokumentem podatkowym przyjąć ostrożnościowe podejście tak, aby w przyszłości w ewentualnym sporze z organami podatkowymi nie narazić się na zarzut tylko formalnego wypełnienia ustawowego minimum.

 
 
 


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź