Rozwój OZE vs. troska o rozwój działalności rolniczej

Doradztwo prawne

Rozwój OZE vs. troska o rozwój działalności rolniczej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rozwój OZE vs. troska o rozwój działalności rolniczej

Degradacja środowiska naturalnego odbywająca się w niemal galopującym tempie doprowadziła do zasłużonego przekierowania uwagi z tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii na alternatywne. Wraz ze wzrostem świadomości o potrzebie odejścia od wykorzystywania paliw kopalnianych polski ustawodawca, w zgodzie z celami Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, rozpoczął proces legislacyjny mający odzwierciedlić panujący trend. Najważniejszym krajowym aktem prawnym w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz oczywiście ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jednak drugą troską ustawodawcy pozostała kwestia konkurencyjności polskiego sektora rolno – żywnościowego, która nierzadko jest nie do pogodzenia z wykorzystaniem gruntów rolnych pod inwestycje niezwiązane z działalnością rolniczą. Celem ochrony i rozwoju gospodarstw rolnych w 2003 r. wprowadzono ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z pózn. zm.), która po przeprowadzonej w 2016 r. nowelizacji w znaczący sposób ograniczyła prawo do zbywania i przekazywania w posiadanie nieruchomości rolnych. Pomijając debatę na temat konstytucyjności wprowadzonych zmian, z przepisami wspomnianej ustawy powinni być w szczególności zaznajomieni ci, którzy planują rozpocząć inwestycje z zakresu OZE na gruntach rolnych. Warto pamiętać, że nieruchomością rolną, zgodnie z powołaną ustawą, jest nieruchomość rolna w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Ta szeroka interpretacja nakazuje zachować czujność w transakcjach z osobami, które nabyły te grunty po dniu 30 kwietnia 2016 r., jako że od tej daty obowiązują ustawowe ograniczenia w zbywaniu lub przekazywaniu w posiadanie nieruchomości rolnych. Najważniejsze na co należy zwrócić uwagę to to, czy kontrahent będący w posiadaniu danej lokalizacji prowadzi już przez co najmniej 5 lat gospodarstwo rolne, stosownie bowiem do wprowadzonego brzmienia art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, a w przypadku osoby fizycznej obowiązany jest prowadzić to gospodarstwo osobiście. W tym okresie zbycie lub oddanie w posiadanie tej nieruchomości skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Ustawa przewidziała kilka wyjątków od powyższych ograniczeń, w szczególności nie stosuje się ich do nieruchomości rolnej będącej przedmiotem obrotu pomiędzy osobami bliskimi, do przejścia w posiadanie nieruchomości rolnej w wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym. Dodatkowo ograniczenie nie ma zastosowania do zbywania lub przekazywania nieruchomości jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz Krajowemu Ośrodkowi, a także do nieruchomości nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego, położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha, położonej na obszarze górniczym lub na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. W przypadku zainteresowania wejściem w posiadanie nieruchomości, której nie obejmują wyjątki ujęte w ustawie i to nie tylko na cele związane z OZE, inwestorowi pozostaje możliwość skierowania wniosku do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który może w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym, udzielić zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości.
Kwestią, która wymaga odrębnej analizy jest rozumienie pojęcia „ważnego interesu nabywcy” lub „interesu publicznego” w kontekście ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W praktyce często oba pojęcia są sprowadzane do interpretacji wywodzonej z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. Wyrok w sprawie Ospelt i Schlössle Weissenberg z dnia 23 września 2003 r. w sprawie C 452/01, Rec. str. I 9743), zgodnie z którą obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa jako bezwzględny wymóg przy nabywaniu gruntów rolnych jest nieproporcjonalny, ponieważ taki warunek ogranicza możliwość oddawania gruntów w dzierżawę rolnikom, którzy nie posiadają własnych środków na nabycie gruntów. Mając na uwadze przygotowany przez Ministerstwo Energii „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK 2021-2030) i płynące z niego zobowiązanie do konsumpcji energii brutto na poziomie 21-23% celowe jest wdrożenie takich mechanizmów, które pozwolą na oddolny rozwój zakładanych celów. Wydaje się zatem w pełni uzasadnione argumentowanie potrzeby wejścia w posiadanie nieruchomości rolnych, celem rozwoju inwestycji z dziedziny OZE takich, jak m.in. elektrownie fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe, co w oczywisty sposób koresponduje z nowymi wyzwaniami stawianymi Polsce, która przez całe dziesięciolecia opierała swoją politykę energetyczną na bogactwie, jakimi są pokłady węgla.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź