Rewolucja w planowaniu przestrzennym

Doradztwo prawne

Rewolucja w planowaniu przestrzennym

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
W dniu 7 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja zakłada liczne zmiany w dotychczasowych procedurach, które, jak zapewnia resort, mają na celu uproszczenie, przyspieszenie i ujednolicenie planowania przestrzennego w gminach. Jednym słowem, zmiany mają uprościć politykę przestrzenną gminy i procedury planistyczne, tak aby szybciej realizowane były procesy inwestycyjne. Każdy właściciel nieruchomości gruntowej, który zamierzał realizować inwestycję budowlaną, spotkał się przynajmniej raz z takimi terminami jak: decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy zasada dobrego sąsiedztwa oraz spójność zagospodarowania terenu. Do tej pory te obszary były najbardziej problematyczne, nie tylko dla właścicieli nieruchomości, ale również dla samych samorządów.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Co przyniesie nam nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Po pierwsze, nowy obligatoryjny element planistyczny, jakim będzie plan ogólny gminy. Plan ogólny gminy zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Plan w przeciwieństwie do studium ma uzyskać rangę aktu prawa miejscowego, studium było jedynie dokumentem planistycznym określającym przyjętą politykę przestrzenną gminy. Plan ogólny gminy będzie aktem prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plan miejscowy, jak i decyzje o warunkach zabudowy.

Według projektu, od 2026 roku każda gmina będzie zobowiązana stworzyć strategię rozwoju gminy zawierającą kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym gminy.

Jak wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński – „Planowanie przestrzenne to ważna kompetencja gmin. Reforma daje samorządom narzędzia, aby sprawnie dbać o ład przestrzenny.”

Kolejnym, ze strategicznych założeń reformy jest nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jakim jest zintegrowany plan inwestycyjny. Nowe narzędzie planistyczne dedykowane jest realizacji dużych inwestycji budowalnych. Zintegrowany plan inwestycyjny uchwalany będzie przez radę gminy na wniosek inwestora, co pozwoli zwiększyć udział samych inwestorów w tworzeniu planów. Będą przy tym wymagane, obligatoryjne negocjacje i konsultacje społeczne, co również pozwoli mieszkańcom mieć swój udział w kreowaniu przestrzeni w ich mieście. Uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego będzie wymagało zawarcia umowy pomiędzy gminą a inwestorem, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron oraz warunki realizacji.

„Transparentne reguły inwestowania w planie ogólnym gminy oraz sprawne opracowanie nowych i zmiany istniejących planów miejscowych, w tym pod budownictwo mieszkaniowe, to szansa na niższe ceny mieszkań również w dużych miastach” – komentuje minister Waldemar Buda.

Dodatkowo, wzmocniony zostanie głos społeczny w procedurach planistycznych, poprzez zmodyfikowanie przepisów dotyczących partycypacji społecznej, wprowadzając możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji społecznych.

Nowością w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie również Rejestr Urbanistyczny. Jego uruchomienie planowane jest na 2026 rok, system ma być bezpłatny i dostępny dla wszystkich, a znajdą się w nim m.in. takie informację, jak:

– raporty z konsultacji społecznych,
– decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym,
– rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, nowe przepisy zaczną obowiązywać zasadniczo po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Opracowanie strategii rozwoju gminy będzie fakultatywne do 1 stycznia 2026r., a po tym terminie będzie obowiązkowe.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź