Czy Omnibus zrewolucjonizuje rynek e-commerce?

Doradztwo prawne

Czy Omnibus zrewolucjonizuje rynek e-commerce?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W najbliższym czasie przedsiębiorców czekają rewolucyjne zmiany.

Wynika to z uchwalenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, tzw. dyrektywy „Omnibus”, jaka powstała wskutek unijnej inicjatywy Nowego Ładu Konsumencji. W związku z powyższym, ustawodawca planuje wprowadzić liczne zmiany w prawie konsumenckim.

Pośrednio będą one dotyczyć także obrotu między przedsiębiorcami.
Po pierwsze, jedną z przyczyn uchwalenia dyrektywy Omnibus jest wola ukrócenia stosowania przez przedsiębiorców „sztucznego” zawyżania cen obowiązujących przed obniżką, aby zniekształcić rozmiar rzeczywistej promocji. Nowa regulacja wymusza w każdym przypadku obniżki ceny towaru lub usługi, uwidocznienie obok informacji o obniżonej cenie także informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki (lub o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeżeli okres ten był krótszy niż 30 dni). Zmiany te dotyczyć mają zarówno podmiotów działających w sposób tradycyjny, jak i na rynku online.

Oszczędzamy Twój czas

Porady prawne online

Pierwsze 15 minut w celu zwięzłego
omówienia stanu faktycznego bezpłatnie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
W odniesieniu do produktów oferowanych na internetowych platformach handlowych przez osobę trzecią, obowiązkowa będzie informacja, czy osoba oferująca produkty jest przedsiębiorcą. Zanim konsument zostanie związany umową zawieraną na odległość lub jakąkolwiek ofertą w tym zakresie na internetowej platformie handlowej, dostawca internetowej platformy handlowej będzie musiał udzielić konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały informacji, że osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe nie jest przedsiębiorcą, a co za tym idzie – informacji, o tym, że prawa konsumentów wynikające z przepisów nie mają zastosowania do tej konkretnej W przypadku, gdy przedsiębiorca udostępnia opinie konsumentów o produktach, będzie musiał zapewnić, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili. Dodatkowo, karane będzie zamieszczanie lub zlecenie innej osobie zamieszczania nieprawdziwych opinii konsumentów lub rekomendacji, bądź ich zniekształcanie w celu promowania określonych produktów. Zgodnie z projektowanymi zmianami, ustawa o prawach konsumenta zalegalizuje obowiązujący dotychczas proceder uzyskiwania przez konsumentów dostępu do treści lub usług cyfrowych, w zamian za przekazanie swoich danych osobowych tzw. „płatność danymi”. Kolejną, ważną zmianą będzie wykluczenie możliwości zawierania umów dotyczących usług finansowych podczas spotkań organizowanych poza lokalem przedsiębiorstwa, w celu promocji/sprzedaży. Dla określenia, czy spotkanie ma charakter pokazu, nie będzie miało znaczenia, czy zorganizowany został transport na to spotkanie. Podobny zakaz będzie dotyczył umów zawieranych na wycieczkach. Tak zawarte umowy będą nieważne z mocy prawa. Zdaniem ustawodawcy unijnego dotychczasowe przepisy nie były dostosowane do rozwoju narzędzi cyfrowych i oferowania konsumentom coraz bardziej skomplikowanych produktów lub usług, a także w zakresie sprzedaży bezpośredniej, prowadziły do licznych nadużyć, których ofiarami były osoby starsze lub nieświadome. Uchwalenie nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, będzie rodziło potrzebę dostosowania istniejących regulaminów sprzedażowych obowiązujących w branży e-commerce, a także położy nacisk na skierowanie większej uwagi przedsiębiorców zarówno na treść publikowanych reklam i informacji o promocjach, jak na przestrzeganie czasu ich trwania. W przypadku braku realizacji omówionych obowiązków odnoszących się do informowania o obniżonej cenie, przedsiębiorcom będą grozić kary finansowe w wysokości do 20 000 zł za pierwsze i 40.000 zł za drugie i trzecie (w perspektywie kolejnych 12 miesięcy) naruszenie. Za kontrole w tym zakresie oraz nakładanie ww. kar odpowiadać będzie Inspekcja Handlowa. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorcy będą stosować fikcyjne obniżki, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może uznać taką praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Wówczas wysokość maksymalnej kary może wynieść nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Nadto ww. podmiot może nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do zaistnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź