Jasne zasady

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ

Postanowienia ogólne

1.

Platforma Internetowa (zwana dalej „Platformą”) działająca pod adresem halasiwspolnicy.pl służy do udostępnienia usługi prawnej pod nazwą „Pakiet AML”, w ramach której oferowane są wzory dokumentów przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, konsultacja prawna (do 3 pytań obejmujących zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) w ramach której omówione zostaną prawne aspekty uzupełniania wzorów oraz czasowy dostęp do szkolenia potwierdzonego certyfikatem.

Usługa „Pakiet AML” świadczona jest przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53 – 012 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000839551, REGON: 385977802, NIP: 8992879139 określaną dalej wymiennie jako: „Kancelaria” lub „Usługodawca”.

Definicje

2.

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy Internetowej;
 2. Platforma Internetowa (Platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem halasiwspolnicy.pl, za pośrednictwem którego Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz Użytkowników;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana na Platformie, która może korzystać z darmowych i płatnych Produktów;
 4. Klient – Użytkownik, który dokonuje Zamówienia w ramach Platformy;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny DZ. U. 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Rejestracja– czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika;
 7. Konto Użytkownika – utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne konto, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Platformy;
 8. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówienia, zawierający listę wybranych przez Klienta Produktów, które mogą zostać zamówione;
 9. Produkt – usługa prawna pod nazwą: „Pakiet AML”, w ramach której oferowany jest pakiet usług prawnych w skład którego wchodzą przygotowane wzory dokumentów: 1) wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 2) wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń 3) oświadczeń dotyczących identyfikacji klienta i oceny ryzyka oraz konsultacja prawna (do 3 pytań obejmujących zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) w zakresie uzupełnienia wzorów dokumentów i czasowy dostęp do szkolenia online z zakresu AML, potwierdzonego certyfikatem.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające wybrane przez Klienta Produkty, które zostały dodane do Koszyka;
 11. Sprzedaż Produktu – sprzedaż na rzecz Klienta Pakietu AML za pośrednictwem Platformy;
 12. Usługodawca – Kancelaria występująca jako strona realizująca złożone Zamówienie na rzecz Klienta, zgodnie z zawartą Umową;
 13. Umowa – umowa o świadczenie usługi polegającej na udzieleniu odpłatnej czasowej licencji na korzystanie z Produktu za pośrednictwem Platformy.
 14. Kodeks Cywilny – (dalej „k.c.”) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

 

Postanowienia wstępne

3.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej dostępnej pod adresem halasiwspolnicy.pl.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Platformę, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Platformie.
 4. Za pośrednictwem Platformy świadczone są następujące usługi:
 • Sprzedaż Produktów,
 • komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 1. Szczegółowy opis i ceny poszczególnych Produktów znajdują się w ofercie publikowanej na stronie internetowej Platformy.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1)      Niedostarczania do Platformy treści naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich;

2)      Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

3)      Korzystania z zasobów Platformy wyłącznie w zakresie własnego użytku i nie czynienie z treści zawartych w Platformy źródła dochodu;

4)      Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki i zasady korzystania z Platformy

4.

 1. Klient, za pośrednictwem Platformy jest uprawniony do korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę takich jak: konto w Platformie, formularz zamówienia, a także do zawarcia za pośrednictwem Platformy umowy sprzedaży.
 2. Zamieszczone na Platformie treści dostępne są dla Klienta przez całą dobę w każdy dzień tygodnia za wyjątkiem przerw technicznych Platformy spowodowanych koniecznością jej zmiany lub konserwacji bądź wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Platformy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Warunkiem korzystania z usług Platformy jest dokonanie rejestracji konta użytkownika i wyrażenie akceptacji Regulaminu, a w dalszej kolejności dokonanie logowania, przy pomocy danych przesłanych na adres e-mail.
 4. Rejestracja Użytkownika następuje przez wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym, kliknięciu pola „Zarejestruj się”, uzupełnieniu formularza edycji danych w nowo utworzonym Koncie. W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła utworzonego przez Klienta. W formularzu edycji danych, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), numeru telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługodawcę do kontaktu.
 6. Każdy Klient może posiadać tylko jedno aktywne konto w Platformie.
 7. W celu korzystania z usług Platformy niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
 8. Do korzystania z usług Platformy niezbędny jest dostęp Użytkownika do zasobów sieci Internet a także możliwość korzystania z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer lub Safari, z aktywnym oprogramowaniem Java Script w aktualnej wersji.
 9. Korzystanie z usług Platformy jest możliwe w przypadku:
 10. rejestracji i zalogowania na stronie internetowej Platformy,
 11. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 12. posiadania numeru telefonu komórkowego aktywnego w jednej z polskich sieci telefonii komórkowej.
 13. Warunkiem złożenia Zamówienia jest utworzenie (rejestracja) Konta Użytkownika oraz dokonanie logowania, przy pomocy danych logowania przesłanych na wskazany adres e-mail po dokonaniu rejestracji.
 14. Platforma nie gwarantuje ciągłości świadczenia usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług według własnego uznania w każdym czasie. W takim przypadku zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani o przerwach w działaniu Platformy.
 15. Wszelkie usługi dostępne na Platformie, jak również usługi, które zostaną dodane w przyszłości, w braku odmiennego wskazania, podlegają postanowieniom ogólnym Regulaminu.

Procedura zawarcia Umowy

5.

 1. Informacje o Produktach podane na Platformie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na Platformie podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (cena brutto).
 3. Cena Produktu uwidoczniona na Platformie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na Platformie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową Platformy, dokonać logowania, a następnie wyboru Produktu i podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: wypełnienia formularza zamówienia i 2. kliknięcia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej).
 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta
 7. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Produktu, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego Pliku Elektronicznego oraz typ pliku.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów.
 9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:
 10. przedmiotu Zamówienia,
 11. ceny Zamówienia, w tym jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów,
 12. wybranej metody płatności.
 13. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów i zapłać” i stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy z Kancelarią, zgodnie z treścią Regulaminu.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i metody płatności.
 15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

Szczegółowe warunki zamówienia

6.

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich danych wprowadzonych przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Klient wyraża zgodę na nawiązanie kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego przez pracowników Kancelarii  w celu przeprowadzenia weryfikacji danych oraz ewentualnej modyfikacji zamówienia.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku negatywnej weryfikacji danych. Negatywna weryfikacja danych następuje, jeżeli wprowadzone dane Klienta są niepoprawne lub niewystarczające do właściwego zrealizowania Zamówienia, bądź budzą poważne wątpliwości, których nie udało się usunąć poprzez kontakt z Klientem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Kancelariapoinformuje Klienta o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail i w terminie 14 dni zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Zakres licencji na korzystanie z Produktu

7.

 1. Sprzedaż Produktu polega na udzieleniu na rzecz Klienta odpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie ze wzorów dokumentów oraz czasowej licencji na korzystanie z dostępu do szkolenia za pośrednictwem Platformy.
 2. Czas trwania licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie dla Produktów w formatach vod wynosi 30 dni od daty uzyskania do niech dostępu.
 3. Licencja udzielona Klientowi na Produkt vod upoważnia Klienta do odpłatnego czasowego odtwarzania Produktu vod za pośrednictwem Platformy, na własny użytek, w celach niekomercyjnych. Licencja udzielona Klientowi upoważnia do korzystania z Produktu vod na następujących polach eksploatacji: możliwość odtworzenia w dowolnym miejscu na urządzeniu elektronicznym poprzez zalogowanie się na Platformie.
 4. Licencja udzielona Klientowi na Produkt w formacie doc lub PDF upoważnia Klienta do nieograniczonego czasowo odtwarzania i edytowania Produktu na własny użytek, w celach niekomercyjnych, a także do zapisania Produktu na nośniku elektronicznym na własny użytek, w celach niekomercyjnych. Licencja udzielona Klientowi upoważnia do korzystania z Produktu doc na następujących polach eksploatacji:
 5. Możliwość ingerowania (edytowania) w kształt i treść Produktu w formacie DOC;
 6. tworzenie kopii zapasowych na nośniku elektronicznym typu płyta CD, pen-drive, dysk zewnętrzny oraz przechowywanie kopii zapasowej na nośniku elektronicznym,
 7. Licencja udzielona Klientowi nie upoważnia do:
 8. udzielania dalszych licencji i sublicencji,
 9. kopiowania Produktu w całości czy też w jakiejkolwiek części, powielania go,
 10. rozpowszechniania Produktu w całości czy też w części,
 11. udostępniania Produktu,
 12. odtwarzania Produktu publicznie w celach komercyjnych

 

Ceny i metody płatności

8.

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 3. Płatność przelewem tradycyjnym, na numer konta bankowego Usługodawcy, wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie zamówienia.
 4. Płatność online za pośrednictwem systemu płatności internetowych udostępnionych przez Usługodawcę takich jak: PayU.

 

Terminy realizacji Zamówienia

9.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 2. Po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 24 godzin, Usługodawca prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania na Platformie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania Pliku Elektronicznego – Produktu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji Zamówienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).
 4. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa z powodu braku dostępności zamówionego Produktu, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym fakcie Klienta i w terminie do 14 dni zwróci otrzymana od niego sumę pieniężną.
 5. W razie przekroczenia przez Usługodawcę czasu realizacji Zamówienia wskazanego w ust. 1, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania Zamówienia), poprzez przesłanie do oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, numer Zamówienia oraz numer konta bankowego, na które Usługodawca w terminie 14 dni zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, z zastrzeżeniem, że w przypadku korzystania z płatności ekspresowych (PayU), zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego nastąpił przelew środków.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy i reklamacje

10.

 1. Użytkownik nie posiadający osobowości prawnej bądź Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Platformy, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu, z zastrzeżeniem ust. Poniższych.  
 2. W przypadku, gdy Użytkownik, będący Konsumentem, żąda rozpoczęcia świadczenia usług cyfrowych przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, traci prawo do odstąpienia od zawartej umowy, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 5. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 6. Konsumentom, przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Usługodawca odpowiada za wady stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Produktu.
 7. Reklamację można złożyć za pomocą wiadomości e-mail (biuro@halasiwspolnicy.pl) oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę.
 10. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio ust. 6-8 powyżej.
 11. Klient nie będący osobą prawną bądź będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawarcia Umowy. Wzór odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać dane Klienta oraz numer konta bankowego, na które Usługodawca w terminie do 14 dni zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

 

Ochrona danych osobowych

11.

 1. W związku z obowiązkami wynikającymi z 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Klienta, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53 – 012 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000839551, REGON: 385977802, NIP: 8992879139, która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem w formie elektronicznej: e-mail biuro@halasiwspolnicy.pl lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • Realizacja usługi – prowadzenie Konta (art. 6 ust. 1 li. b RODO),
 • Realizacja umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Platformy, w tym jej rozliczenie i dostawa (art. 6 ust. 1 li. b RODO),
 • Kontakt z Klientem jako realizacja uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 li. f RODO),
 • Wykonanie prawnych obowiązków administratora, w tym podatkowych, księgowych i wynikających z przepisów prawa konsumenckiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń jako realizacja uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, do jej całkowitego rozliczenia, a następnie przez okres wynikający z przepisów podatkowych (Ordynacji podatkowej, ustawy o PIT) oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń cywilnoprawnych, jakie mogą powstać w związku z realizacją usług lub umowy sprzedaży.
 2. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z administratorem danych umów powierzenia przetwarzania danych, w celu realizacji usług wspomagających działalność Administratora Serwisu, jak hosting, usługi IT, obsługa Serwisu.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Administratora i na dokonane w tym celu profilowanie oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na ważność czynności dokonanych przed jej cofnięciem, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania usługi a także realizacji umowy sprzedaży.
 5. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja usługi lub umowy stanie się niemożliwa.
 6. Dane mogą podlegać profilowaniu w celu dopasowania produktów i usług.

 

Własność intelektualna

12.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Platformie (w tym zdjęć autorów szkoleń i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Kancelarii.

 Zastrzeżenia prawne

13.

 1. Użytkownik, podejmując czynności związane z korzystaniem z Platformy, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
 2. Korzystając z usług Platformy, Użytkownik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik bez wyraźnej zgody Kancelarii nie może udostępniać swojego Konta Użytkownika osobom trzecim.
 4. Kancelaria jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Platformy lub jej poszczególnych funkcjonalności Użytkownikowi, w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  2. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Kancelarii, podmiotów współpracujących z Usługodawcą lub innych Użytkowników.

 

Postanowienia końcowe

14.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.11.2021 r.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 3. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie, Kancelaria poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Platformie.
 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Platformy przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 6. Regulamin jest dostępny do wglądu dla wszystkich Użytkowników i odwiedzających Platformę, poprzez odnośnik zamieszczony w stopce strony internetowej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

      Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Halaś i Wspólnicy sp.k.

 1. Wyścigowa 56i

53-012 Wrocław

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie zakupu Pakietu AML z dnia ………………………………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

* właściwe podkreślić.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print