Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.halasiwspolnicy.pl jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy Spółka Komandytowa

z siedzibą we Wrocławiu (53-012) przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839551.

Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności

Dane Inspektora Ochrony Danych

Kancelaria powołała Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Harężę – z którym można się skontaktować:

 • pocztą tradycyjną na adres:
Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy Sp. k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Kancelaria zbiera od użytkowników dane osobowe, pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię za pośrednictwem formularza kontaktowegow następujących celach:

 •  udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii jaki jest komunikacja z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • przedstawienia oferty Kancelarii – podstawą prawną tak przetwarzanych danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoważne udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Udostępnianie danych osobowych

Podane przez Użytkownika dane osobowe udostępnione będą:

 • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT oraz hostingu;
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO), sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO), a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.halasiwspolnicy.pl znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Zmiany w polityce prywatności

Kancelaria może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.halasiwspolnicy.pl.

Pliki cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, niniejsza strona  przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer strony Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Zebrane pliki Cookies są przez Kancelarię przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.