Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia działek pod budowę dróg

Doradztwo prawne

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia działek pod budowę dróg

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Obecnie kwestia nabywania nieruchomości pod drogi oraz wypłaty odszkodowań z tego tytułu została uregulowana w tzw. „specustawie drogowej”, czyli w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2024, poz. 311).

Zanim jednak dojdzie do faktycznego podziału nieruchomości, właściwy zarządca drogi dysponujący już opinią samorządców dotyczącą projektu, składa wniosek do wojewody (drogi krajowe i wojewódzkie) albo starosty (drogi powiatowe i gminne) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Co szczególnie istotne, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Już zatem na etapie podziału nieruchomości dojdzie do przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Obowiązek zapłaty odszkodowania powstaje zatem dopiero po tym jak ostateczną stanie się zarówno decyzja, na mocy której doszło do przejęcia nieruchomości na realizację inwestycji drogowej, jak i kolejno i oddzielnie decyzja o ustaleniu odszkodowania.

Warto mieć bowiem na uwadze, że przepisy specustawy rozdzielają etap wywłaszczenia od etapu ustalenia odszkodowania. Jakkolwiek zatwierdzenie podziału nieruchomości i oznaczenie nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego następuje w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, która stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości, o tyle ustalenie odszkodowania stanowi odrębną sprawę administracyjną, którą właściwy organ jest zobowiązany wydać w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna (art. 12 ust. 4b „specustawy”). Ponadto w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności ustawodawca wprowadził sztywny maksymalnie 60-dniowy termin na wydanie decyzji odszkodowawczej (art. 12 ust. 4g „specustawy”). Na marginesie, warto mieć świadomość, że to roszczenie nie podlega przedawnieniu. Realizowane jest bowiem w trybie postępowania administracyjnego, a w systemie prawa publicznego warunkiem zaistnienia stanu przedawnienia jest istnienie wyraźnej regulacji prawnej przewidującej ograniczenia czasowe dochodzenia odszkodowania.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź

Brak produktów w koszyku.