Gazociągi i słupy

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia działek pod budowę dróg

Obecnie kwestia nabywania nieruchomości pod drogi oraz wypłaty odszkodowań z tego tytułu została uregulowana w tzw. „specustawie drogowej”, czyli w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2024, poz. 311). Zanim jednak dojdzie do faktycznego podziału nieruchomości, właściwy zarządca drogi dysponujący już […]
Read more

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania zostaje ustalona przez organ administracji publicznej, a wysokość wynagrodzenia może wynikać z prowadzonych negocjacji pozasądowych lub opierać się na operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego, którego sąd najprawdopodobniej ustanowi biegłym w postępowaniu sądowym. Właśnie ostatnia okoliczność podległa aktualizacji pod koniec 2023 r. Od 16 października 2023 r. zmieniły się bowiem zalecenia dotyczące ustalania przez rzeczoznawców […]
Read more

Przesunięcie/usunięcie urządzeń przesyłowych

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe mają możliwość żądania przesunięcia lub nawet usunięcia urządzeń przesyłowych szczególnie w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przesyłowy nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości. Tak zwane „roszczenie negatoryjne” przysługuje właścicielowi przeciwko osobie władającej jego rzeczą bez podstawy prawnej i wiąże się z żądaniem przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechaniem […]
Read more

Wycinka drzew w strefie kontrolowanej gazociągu

Gazociągi przebiegające przez działkę, ze względu na tzw. strefy kontrolowane mogą znacznie ograniczać nie tylko możliwość budowy domu, ale także np. sadzenie drzew. Zdarza się również, że właściciele nie wiedzą o takich ograniczeniach albo dowiadują się o nich dopiero po wizycie na działce, wiele lat po jej odziedziczeniu. W sytuacji, gdy zastaniemy drzewa w strefie […]
Read more

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia służebności przesyłu

Do niedawna wydawało się, że zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłu jest dość ujednolicone – co do zasady przyjmowano, że do biegu zasiedzenia wlicza się cały okres posadowienia urządzenia. Tym bardziej należy dostrzec wyłamanie się z dotychczasowego podejścia przez Sąd Najwyższy, który w postanowieniu z 24 lutego 2023 r. (sygn. akt III CZP 108/22) uznał, że dominujące […]
Read more

Brak produktów w koszyku.